Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Pedicurepunt

Millingenhof 131
1106KJ  Amsterdam

0207767635

B.G.G. 06-43018080

Inschrijvingsnummer K.v.K. te Midden-Nederland: 34226259

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1‑1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Pedicurepunt gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Pedicurepunt.

1‑2 Bijzondere van de voorwaarden van Pedicurepunt afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2‑1 Pedicurepunt aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2‑2 Eventuele toepasselijkheid van voorgenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Pedicurepunt onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2‑3 Algemene voorwaarden worden slechts door Pedicurepunt aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen.

3‑1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf Pedicurepunt , exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.

3‑2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Pedicurepunt zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Pedicurepunt niet.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Pedicurepunt binden hem niet, voor zover ze door Pedicurepunt niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Het aanbod.

5‑1 De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

5‑2 Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingsrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.

5‑3 Indien door Pedicurepunt aan de opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.

5‑4 Als door Pedicurepunt aan de opdrachtgever de mogelijkheid wordt aangeboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.

5‑5 Indien door Pedicurepunt voor promotionele doeleinden gebruik wordt gemaakt van een oproep automaat ( een geautomatiseerd oproepsysteem zonder menselijke tussenkomst) of fax aan de opdrachtgever, dient Pedicurepunt te beschikken over voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 6 Betaling en Garantie.

6-1 De betaling van geleverde goederen geschiedt steeds vooraf per bank, per Ideal of direct bij afhaling of aflevering tegen contante betaling.

6-2 Indien er gerede twijfel bij Pedicurepunt bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is Pedicurepunt bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Pedicurepunt door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

6-3 Blijft de opdrachtgever in gebreke zijn verplichtingen te voldoen, dan is Pedicurepunt gerechtigd de geleverde goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terug te halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe aan de leverancier alle medewerking te verlenen.

artikel 7 Totstandkoming van de overeenkomst.

7‑1 Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

7‑2 Het staat Pedicurepunt vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zicht termijn opschortende werking toe te kennen.

7‑3 Indien de opdrachtgever een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

7‑4 Pedicurepunt treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

7‑5 Pedicurepunt kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Pedicurepunt is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de opdrachtgever tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld.

7‑6 Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal het bedrijf de in artikel “Het aanbod”, leden 2, 3 en 4 bedoelde informatie aan de opdrachtgever ter beschikking stellen.

7‑7 Pedicurepunt zal tevens – uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst – aan de opdrachtgever de volgende informatie verstrekken:

a. Schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken;

b. Het geografische adres van de vestiging van Pedicurepunt waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;

c. De informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

Artikel 8 Prijzen.

8‑1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen inclusief omzetbelasting.

8‑2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Pedicurepunt niet.

8‑3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

8‑4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 9 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling"

Artikel 10 Aanbetaling.

Pedicurepunt is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Pedicurepunt de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 11 Leveringstermijnen.

11‑1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Pedicurepunt schriftelijk in gebreke te stellen.

11‑2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Pedicurepunt zijn de goederen te leveren.

11‑3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 12 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Pedicurepunt aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expres verzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht.

13‑1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13‑2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Pedicurepunt ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

13‑3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Pedicurepunt buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 Annuleren.

14‑1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Pedicurepunt reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be ‑ of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Pedicurepunt gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Pedicurepunt als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Pedicurepunt te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

14‑2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Pedicurepunt zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Reclame.

15‑1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Pedicurepunt terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Pedicurepunt wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15‑2 Pedicurepunt dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15‑3 Indien de reclame naar het oordeel van Pedicurepunt juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16 Garantie.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek ‑ respectievelijk. importeurs ‑ of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
Op artikelen aangeschaft in de OUTLET ruimte geld een afwijkende garantie termijn dit staat op de factuur vermeldt.

Onze Garantie vervalt door vervreemding, dit wil zeggen door doorverkoop aan derden.

De garantie termijn op goederen waar dit op van toepassing is, is maximaal 1 jaar na aankoopdatum. Na deze periode indien wij bij u aan huis moeten komen, zullen er altijd voorrijkosten berekend worden.

Artikel 17 Retentierecht.

Wanneer Pedicurepunt goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Pedicurepunt heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 18 Aansprakelijkheid.

18‑1 Pedicurepunt is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

f.  Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

18‑2 Pedicurepunt is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Pedicurepunt of van hen, die door Pedicurepunt te werk zijn gesteld.

18‑3 Pedicurepunt zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs ‑ en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19 Overmacht.

19‑1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Pedicurepunt of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Pedicurepunt, ex ‑ en import verboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Pedicurepunt, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Pedicurepunt overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

19‑2 Pedicurepunt is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud.

20‑1 Zolang Pedicurepunt geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Pedicurepunt.

20‑2 Pedicurepunt heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuld sanering regeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan

wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

20‑3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding.

21‑1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Pedicurepunt ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

21‑2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Pedicurepunt heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsanering regeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

21‑3 Pedicurepunt is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Pedicurepunt reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Pedicurepunt op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 22 Betaling.

22‑1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22‑2 Pedicurepunt is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen boven op de geldende wettelijke rente, gerekend vanaf de factuur datum.

22‑3 Pedicurepunt is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22‑4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

23‑5 Uit het enkele feit dat Pedicurepunt zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Toepasselijk recht.

Op alle door Pedicurepunt gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Pedicurepunt, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

AANVULLENDE BEPALINGEN:
LEVERINGEN NEDERLAND GELDEN M.U.V. DE WADDENEILANDEN.
(in deze gevallen wordt er geleverd tot de dichts bij zijnde haven)
Kosten voor transport naar de eilanden is altijd voor rekening van de klant!

GOEDEREN RETOURNEREN:
Belangrijk ALS CONSUMENT HEEFT U IN BEPAALDE GEVALLEN HET RECHT OP RETOUR VAN PRODUCTEN.

Let op! Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (onze cosmetica) niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, worden niet retourgenomen!

Pedicurepunt is nimmer aansprakelijk door diensten verleent derden in het bedrijfspand van Pedicurepunt, aansprakelijkheid door verrichte diensten van derden in het bedrijfspand van Pedicurepunt vallen onder de verantwoordelijkheid van dezederden.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Pedicurepunt
Millingenhof 131
1106KJ Amsterdam
info@pedicurepunt.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.